Printer Friendly Version PRIJEM U DRŽAVLJANSTVO PO OSNOVU PREBIVALIŠTA U SRBIJI @ 18 May 2018 09:19 PM

U Srbiji je donet novi Zakon o dopuni Zakona o državljanstvu Republike Srbije koji omugućava da u državljanstvo Republike Srbije može biti primljen državljanin SFRJ ili državljanin druge republike ranije SFRJ, odnosno državljanin druge države nastale na teritoriji SFRJ, koji na dan 31.decembra 2016.godine i na dan podnošenja zahteva ima prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji. Zahtev po ovom pravnom osnovu se može podneti u roku od godinu dana a najkasnije do 03. aprila 2019.godine. (Član 3. Zakona o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije).

Navedenim pravnim osnovom, obuhvaćena je kategorija lica koja ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije na dan 31.decembra 2016.godine kao i na dan podnošenja zahteva, a da su pri tom državljani neke od država nastale na teritoriji SFRJ. Uz zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije se podnosi dokaz o prebivalištu na teritoriji Republike Srbije, kao i izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu države nastale na teritoriji ranije Jugoslavije.

Detalji se mogu naći ovde.