| |     latinica | english  
Насловна
Путне исправе

За време боравка у иностранству, путна исправа служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству Републике Србије. Путну исправу може да користи само лице на чије име је издата.

Молимо да путне исправе за време боравка у иностранству чувате. У случају губитка или оштећења обратите се најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

 

ИЗДАВАЊЕ БИОМЕТРИЈСКОГ ПАСОША

НЕСТАНАК ПАСОША

ИЗДАВАЊЕ ПУТНОГ ЛИСТА ЗА ПОВРАТАК У СРБИЈУ

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

УРУЧЕЊЕ ПАСОША

 

ИЗДАВАЊЕ БИОМЕТРИЈСКОГ ПАСОША

Захтев за биометријски пасош се подноси лично, доласком у Генерални конзулат. Подношење захтева и узимање биометријских података (фотографисање, узимање отисака прстију) траје до 30 минута. Неопходно је заказати термин за подношење захтева за издавање пасоша на телефон 312 670-6707, локал 101.


Неопходна документа за издавање биометријског пасоша:

 1. Документ за идентификацију издат од стране надлежног органа Републике Србије: биометријски пасош, плави пасош СРЈ, лична карта или возачка дозвола. Уколико подносилац захтева не поседује ниједан од наведених докумената издат од стране надлежног органа у Републици Србији, неопходно је поднети важећи амерички идентификациони документ (пасош, возачка дозвола, зелена карта).
 2. Оригинално уверење о држављанству Републике Србије, не старије од годину дана, само приликом издавања првог биометријског пасоша.
 3. Оригинални извод из матичне књиге рођених  издат у Републици Србији, само приликом издавања првог биометријског пасоша. Код сваког наредног биометријског пасоша, извод је потребан једино ако је дошло до промене личних података.

Наши грађани који већ поседују биометријски пасош Р. Србије када дођу на заказани термин ради узимања биометријских података потребно је да са собом понесу постојећи биометријски пасош и амерички идентификациони документ (зелена карта, возачка дозвола или други званични документ са фотографијом).

Наши грађани који не поседују биометријски пасош Р. Србије потребно је да уз поменуте документе донесу још и извод из матичне књиге рођених Р. Србије и извод из матичне књиге држављана Р. Србије. Поменута документа (под тачком 2 и 3) може прибавити и надлежан орган за издавање пасоша уз сагласност подносиоца захтева, што може продужити рок чекања новог пасоша. У ту сврху се потписује одговарајућа изјава приликом подношења захтева. 

Дете, без обзира на старост, добија властити пасош и не може се уписати у пасош родитеља. За малолетна лица до 18 година, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља или писана сагласност родитеља који није присутан. Изјаву можете погледати овде. Изјава о сагласности другог родитеља је неопходна и када је један родитељ страни држављанин, погледајте овде. Потпис родитеља на изјави треба да буде оверен од стране Notary Public а потом оверен штамбиљем Apostille у канцеларији Secretary of the State - Office for Authentication of Documents. Приликом подношења захтева за малолетно дете, родитељи морају да се идентификују документом као што су важећи српски пасош или лична карта.

Конзуларна такса за издавање пасоша износи 76  долара или 82 долара уколико се захтев подноси раније од 7 месеци пре истека рока важећег пасоша.

Законски рок за решавање захтева за пасош, поднет у иностранству, је два месеца. Пасоши се израђују у Републици Србији. Пасош се преузима лично, доласком у Генерални конзулат пошто се претходно добије обавештење да је биометријски пасош достављен Генералном конзулату ради уручења.

Пасош може бити уручен и лицу које подносилац захтева овласти. У том случају овлашћено лице је потребно да донесе следеће:

 • овлашћење (овлашћење мора да буде написано на српском језику и оверено испред нотара. Узорак овлашћења можете погледати овде)
 • пасош подносиоца захтева (ради поништења)
 • важећи пасош овлашћеног лица.

Држављани Србије који бораве у удаљеним државама и далеким дестинацијама у односу на Чикаго не морају да поново долазе у Чикаго ради преузимања пасоша. Приликом подношења захтева може се овластити Генерални конзулат да се нови пасош достави поштом а у ту сврху ће подносилац захтева обезбедити коверту са плаћеном поштарином. Достављање пасоша путем поште се врши на одговорност подносиоца захтева.

Генерални конзулат није у могућности да прими захтеве за биометријски пасош за следећа лица:

 • децу рођену у САД док се не изврши пријава рођења, односно не упишу у матичу књигу рођених у Републици Србији.
 • која закључе брак у САД и промене презиме, док наведена промена презимена није извршена и у матичним књигама венчаних у Републици Србији  кликни.НЕСТАНАК ПАСОША
                             
Нестанак важећег биометријског пасоша Републике Србије, неопходно је најхитније пријавити локалној полицији, а добијену потврду/извештај без одлагања доставити најближем дипломатско-конзуларном представништву Р. Србије. Циљ хитности доношења Решења о проглашавању ове путне исправе неважећом је спречавање њене злоупотребе. Након тога може се поднети захтев за издавање новог пасоша или путног листа за повратак у Републику Србију.

I  За издавање новог пасоша неопходно је приложити следећа документа:

 1. Документ за идентификацију (важећа лична карта или возачка дозвола Републике Србије). Амерички идентификациони документ се прихвата уколико подносилац захтева нема идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије.
 2. Извештај полиције о нестанку пасоша
 3. Попуњена и потписана изјава о нестанку пасоша (МS Word или PDF формат)
 4. Конзуларна такса за решење о проглашењу пасоша неважећим (36,00 долара) и издавање новог пасоша (76,00 долара) износи укупно 112,00 долара.

II   За издавање путног листа неопходно је  приложити следећа документа:

 1. Документ за идентификацију (важећа лична карта или возачка дозвола Републике Србије). Амерички идентификациони документ се прихвата уколико подносилац захтева нема идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије. У том случају неопходно је приложити уверење о држављанству Републике Србије или потписати изјаву да Генерални конзулат службеним путем прибави податак о држављанству Републике Србије неопходан за поступак одлучивања (MS Word или PDF формат). Ако се изјава не потписује у Генералном конзулату, неопходно је исту потписати пред нотаром.
 2. Извештај полиције о нестанку пасоша
 3. Попуњена и потписана изјава о нестанку пасоша (МS Word или PDF формат)
 4. Две фотографије величине 3,5 x 4,5 цм које верно одражавају лик (снимљене спреда – не из профила или полупрофила, без капе и мараме)
 5. Читко попуњен захтев за издавање путног листа, потписан на обе странице (потпис треба да буде оверен од стране Notary Public  уколико се захтев шаље поштом
 6. Конзуларна такса износи 63 долара
 7. Уколико се захтев пошаље поштом обавезно је приложити повратни коверат са плаћеном поштарином.

За малолетна лица до 18 година, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља или писана сагласност родитеља који није присутан. Уколико се захтев шаље поштом, исти треба да буде потписан пред нотаром од стране оба родитеља.

Генерални конзулат препоручује да се пре куповине авионске карте за повратак у Србију, претходно провери да ли је потребна транзитна виза за земљу преко које ће носилац путног листа Р.Србије путовати за Србију. Наведно можете проверити овде.

 


ИЗДАВАЊЕ ПУТНОГ ЛИСТА ЗА ПОВРАТАК СРБИЈУ

Путни лист је путна исправа која служи само за повратак у Републику Србију и важи месец дана од дана издавања. Издаје се лицима која су пријавила нестанак пасоша или у другим случејевима прописаним Законом.

Захтев за издавање путног листа се мора поднети лично, доласком у Генерални Конзулат Републике Србије у Чикагу или путем поште.

Неопходно је приложити следећа документа:

 1. Документ за идентификацију (важећа лична карта или возачка дозвола Републике Србије). Амерички идентификациони документ се прихвата уколико подносилац захтева нема идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије. У том случају неопходно је приложити уверење о држављанству Републике Србије или потписати изјаву да Генерални конзулат службеним путем прибави податак о држављанству Републике Србије неопходан за поступак одлучивања (MS Word или PDF формат). Ако се изјава не потписује у Генералном конзулату, неопходно је исту потписати пред нотаром.
 2. Две фотографије величине 3,5 x 4,5 цм које верно одражавају лик (снимљене спреда – не из профила или полупрофила, без капе и мараме)
 3. Читко попуњен захтев за издавање путног листа, потписан на обе странице (потпис треба да буде оверен од стране Notary Public уколико се захтев шаље поштом)
 4. Копију истеклог пасоша Р. Србије и/или доказ да је губитак важећег пасоша пријављен локалној полицији. 
 5. Конзуларна такса износи 63 долара
 6. Уколико се захтев шаље поштом обавезно је приложити повратни коверат са плаћеном поштарином.

За малолетна лица до 18 година, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља или писана сагласност родитеља који није присутан. Уколико се захтев шаље поштом, исти треба да буде потписан пред нотаром од стране оба родитеља.

Генерални конзулат препоручује да се пре куповине авионске карте за повратак у Србију, претходно провери да ли је потребна транзитна виза за земљу преко које ће носилац путног листа Р.Србије путовати за Србију. Наведено можете проверити овде.

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.

 

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

 

Питање: Да ли приликом подношења захтева за пасош треба да поднесем извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству Републике Србије?
Одговор Генералног конзулата: У складу са одредбама новог Закона о управном поступку, које су ступиле на снагу 8.јуна 2016.године, није више обавезно да се уз захтев за издавање пасоша подноси извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Податке из наведених докумената је у обавези да прибави надлежни орган за издавање пасоша уз вашу сагласност. Изјаву о сагласности за прибављање података службеним путем ћете потписати у Генералном конзулату приликом подношења захтева за пасош.

Питање: Да ли постоји рок за прибављање података службеним путем и да ли ће се то одразити на време за које ћу добити пасош? 
Одговор Генералног конзулата: Законски рок за прибаваљање података неопходних за решавање захтева за пасош службеним путем је 15 дана. Морате рачунати да ће се за то или краће време продужити процес решавања вашег захтева за пасош.    

Питање: Да ли се наплаћује додатна такса за прибављање неопходних података службеним путем приликом подношења захтева за пасош?
Одговор Генералног конзулата: Додатна конзуларна такса се не наплаћује за прибављање неопходних података службеним путем. Органи државне управе су дужни да размењују податке из службених евиденција и у ту сврху се не наплаћује такса. Приликом подношења захтева за пасош је потребно платити само прописану конзуларну таксу за издавање пасоша.

Питање: Већ сам прибавио извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Да ли наведена документа могу да поднесем уз захтев за издавање пасоша?
Одговор Генералног конзулата: Ствар је вашег избора да ли приликом подношења захтева за пасош желите да поднесте на увид наведена документа.  Уколико их већ поседујете, препоручујемо да их донесте јер ћете на тај начин скратити процес решавања вашег захтева за време које би било потребно да се неопхони подаци прибаве службеним путем.

Питање: Већ поседујем биометријски пасош. Интересује ме шта ми је потребно од докумената да би добио нови пасош.
Одговор Генералног конзулата: С обзиром да већ поседујете биометријски пасош приликом подношења захтева за издавање новог пасоша потребно је да донесете на увид пасош који већ поседујете и платите прописану конзуларну таксу.

Питање: Пошто сам двојни држављанин не поседујем пасош Републике Србије али имам важећу биометријску личну карту Републике Србије. Интересује ме шта ми је потребно од докумената да би поднео захтев за пасош Републике Србије.
Одговор Генералног конзулата: С обзиром да већ поседујете биометријску личну карту Републике Србије приликом подношења захтева за издавање пасоша потребно је да донесете на увид наведену личну карту и платите прописану конзуларну таксу.

Питање: Не поседујем ни један важећи идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије. Да ли је могуће поднети захтев за издавање пасоша на основу важећег америчког идентификационог документа?
Одговор Генералног конзулата: С обзиром да не поседујете ниједан важећи идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије (пасош, лична карта, возачка дозвола) ваш идентитет се може утврдити на основу важећег америчког документа као што су пасош, возачка дозвола, зелена карта. Истовремено било би од користи да са собом понесете старе документе издате у Србији, попут плавог пасоша СРЈ и друге због података које исти садрже.

Питање: У Америку сам дошао пре неколико деценија у време бивше Југославије. Интересује ме да ли и на који начин могу да добијем српски пасош?
Одговор Генералног конзулата: Пасош Републике Србије може добити сваки држављанин Републике Србије, једино уколико не постоје законом предвиђене сметње. Уколико поуздано знате да сте држављанин Републике Србије захтев за пасош можете поднети у Генералном конзулату. Уколико нисте сигурни да сте држављанин Републике Србије сугеришемо вам да контактирате Генерални конзулат који ће вам помоћи или упутити на начин на који се може утврдити чињеница држављанства.      

Питање: У мојим документима нема ЈМБГ (јединствени матични број грађанина). Да ли то може бити препрека да поднесем захтев за издавање пасоша?
Одговор Генералног конзулата: Захтев за пасош можете поднети и без ЈМБГ. Уколико се у поступку решавања захтева утврди да заиста немате ЈМБГ, исти ће вам бити одређен и уписан у нови пасош.

Питање: Поседујем плави пасош СР Југославије на којем пише да важи до 15.августа 2021. Интересује ме да ли са тим пасошем могу да путујем?
Одговор Генералног конзулата: Са наведеним пасошем не можете да путујете без обзира на датум важења који је уписан у пасошу. Тзв. плави пасоши су престали да важе 31.децембра 2011.године. Саветујемо вам да поднесeте захтев за издавање новог биометријског пасоша.

Питање: С обзиром да боравим у Калифорнији молим да ме обавестите где у САД могу да поднесем захтев за биометријски пасош?
Одговор Генералног конзулата: Захтев за биометријски пасош се може поднети у било ком од три дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије у САД. То су: Амбасада у Вашингтону и генерални конзулати у Њујорку и Чикагу. За остале конзуларне услуге неопходно је да се обратите надлежном представништву у складу са јурисдикцијом.

Питање: С обзиром да боравим у Аризони да ли постоји неки други начин да се поднесе захтев за биометријски пасош осим личног доласка?
Одговор Генералног конзулата: Захтев за пасош мора да се поднесе лично јер се приликом подношења захтева преузимају биометријски подаци (отисци прстију, дигитални потпис, дигитална фотографија).

Питање: Боравим у САД дуги низ година и интересује ме на који начин могу да прибавим извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству из Србије?
Одговор Генералног конзулата: Документа се могу прибавити на један од следећих начина:
- лично, уколико путујете у Србију;
- преко рођака или пријатеља који би требало да контактирају надлежног матичара и провере да ли у ваше име могу да подигну документа. У неким општинама документа се могу наручити из Србије и путем поште или online;
- преко Генералног Конзулата – погледајте на сајту: Остале конзуларне услуге / Прибављање докумената из Србије;
- преко неколико портала из Србије, преко којих документа можете наручити online -    http://www.euprava.gov.rs/eusluge, www.dijasporanis.com, www.myidea.rs

Питање: На сајту сам прочитао да је потребно да приложим извод из матичне књиге рођених издат од органа Републике Србије. С обзиром да сам рођен у Хрватској да ли прихватате хрватски извод из матичне књиге рођених?
Одговор Генералног конзулата: Приликом подношења захтева за пасош се не може поднети извод из матичне књиге рођених издат од надлежних органа бивших југословенских република. Потребно је поднети извод издат од стране надлежног органа Републике Србије. 

Питање: Да ли је неопходно да долазим у Чикаго ради преузимања биометријског пасоша?
Одговор Генералног конзулата: Неопходно је да дођете у Чикаго да лично преузимете пасош. Постоји законска могућност да дате овлашћење лицу које у ваше име може да преузме пасош. То је регулисано чланом 32 Закона о путним исправама, који гласи: “Путну исправу преузеће лично подносилац захтева, односно, законски заступник или лице које он овласти“.  

Питање: Да ли постоји одређено време у које се може преузети биометријски пасош?
Одговор Генералног конзулата: Биометријски пасоши се уручују сваког радног дана од 10,00 до 13,00 часова. Напомињемо да Генерални конзулат не прима странке у дане српских и америчких празника. Информацију о празницима када је Генерални конзулат затворен можете наћи на насловној страни овог сајта.

Питање: Захтев за биометријски пасош сам поднео у Амбасади у Вашингтону. Да ли нови пасош могу да подигнем у Генералном конзулату Србије у Чикагу?
Одговор Генералног конзулата: Пасош можете да преузмете једино у представништву у коме сте и поднели захтев. С обзиром да сте поднели захтев у Вашингтону, пасош се може преузети искључиво у Вашингтону.

Питање: Захтев за биометријски пасош сам поднео у Генералном конзулату у Чикагу. Путујем у Србију па ме интересује да ли бих могао тамо да подигнем мој нови пасош?
Одговор Генералног конзулата: С обзиром да сте поднели захтев у Генералном конзулату у Чикагу, пасош се може преузети искључиво у Чикагу.

Питање: Поднео сам захтев за пасош за малолетног сина. Да ли је потребно да њега доводим у Генерални конзулат ради преузимања пасоша?
Одговор Генералног конзулата: Пасош за малолетно дете преузима родитељ који је поднео захтев. Није потребно да сина доводите у Генерални конзулат. Том приликом, неопходно је да понесте ваш пасош, ради идентификације, и пасош вашег сина ради поништења истог.

Питање: Приликом подношења захтева за биометријски пасош да ли ће Генерални конзулат задржати мој садашњи пасош?
Одговор Генералног конзулата: Генерални конзулат не задржава пасош већ вам исти враћа након подношења захтева.

Питање: Приликом преузимања биометријског пасоша да ли ће Генерални конзулат задржати мој садашњи пасош?
Одговор Генералног конзулата: Генерални конзулат не задржава пасош. Исти се поништава и враћа вам се приликом уручења биометријског пасоша.

 

УРУЧЕЊЕ ПАСОША

 

Ово је преглед пристиглих пасоша у Генерални конзулат који су спремни за уручење подносиоцима.  
Уколико се број Вашег захтева налази на доњој листи, то значи да је Ваш пасош испоручен Генералном конзулату и да исти можете преузети. Напомињемо да број Вашег захтева можете наћи у потврди о поднетом захтеву која Вам је издата приликом подношења захтева за пасош.

Приликом преузимања пасоша неопходно је лично присуство лица на чије име гласи пасош. Потребно је донети потврду о поднетом захтеву и постојећи пасош ради поништења.

Пасош за малолетна лица преузима један од родитеља. Уколико је захтев поднео један родитељ уз писану сагласност другог, пасош преузима родитељ који је поднео захтев. Малолетно лице није потребно да буде присутно.  

Подносиоци захтева са удаљених дестинација у САД који су овластили Генерални конзулат да се нови пасош достави поштом, уколико постојећи пасош нису оставили у Генералном конзулату приликом подношења захтева, неопходно је да исти доставе поштом ради поништења. По пријему старог пасоша, Генерални конзулат ће стари пасош поништити и исти доставити са новим у коверти која је обезбеђена током подношења захтева.

Уколико желите да накнадно овластите Генерални конзулат да вам нови пасош достави поштом молимо да нам пошаљете адресирани коверат (UPS или USPS) са плаћеном поштарином, стари пасош ради поништења, као и одговарајуће Овлашћење

За додатна питања у вези са уручењем пасоша, контактирајте Генерални конзулат на info@scgchicago.org или на телефон 312 670 6707.

16. јун 2021

8422 8544 8640 8661 8683
8502 8545 8642 8662 8691
8512 8549 8645 8665  
8513 8550 8647 8666  
8514 8554 8653 8670  
8515 8555 8654 8671  
8535 8562 8656 8673  
8536 8585 8657 8675  
8542 8635 8658 8680  
8543 8636 8659 8681  

08 јун 2021

8314 8491 8526 8560 8590 8609 8621 8632
8437 8494 8528 8561 8597 8611 8622 8633
8438 8496 8532 8565 8598 8612 8623  
8444 8504 8537 8567 8599 8614 8624  
8445 8517 8539 8569 8600 8615 8625  
8456 8518 8546 8570 8601 8616 8627  
8483 8521 8547 8572 8603 8617 8628  
8485 8523 8551 8587 8604 8618 8629  
8486 8524 8557 8588 8605 8619 8630  
8488 8525 8559 8589 8606 8620 8631  

17 мај 2021

8427 8540
8475 8541
8476 8548
8479 8552
8497 8553
8498 8556
8520 8558
8527 8568
8530 8581
8538 8591

12. мај 2021

8331 8470 8529
8337 8471 8531
8415 8472 8533
8421 8473  
8423 8474  
8447 8482  
8448 8507  
8449 8508  
8450 8519  
8468 8522  

06. мај 2021

8336 8442 8469 8495
8389 8453 8477 8500
8414 8454 8478 8501
8416 8455 8480 8503
8425 8457 8481 8506
8426 8459 8484 8509
8430 8460 8489 8516
8431 8461 8490  
8432 8462 8492  
8436 8465 8493  

21. април 2021

8199 8387 8402 8420 8451
8200 8390 8404 8424 8452
8207 8391 8406 8428 8464
8235 8392 8407 8429  
8295 8393 8411 8433  
8319 8396 8412 8439  
8381 8398 8413 8440  
8382 8399 8417 8441  
8383 8400 8418 8443  
8386 8401 8419 8446  

16. април 2021 

8125 8347 8360 8372 8385
8282 8350 8361 8373 8388
8307 8351 8363 8374 8394
8308 8353 8364 8375 8395
8315 8354 8366 8376 8397
8335 8355 8367 8377 8403
8338 8356 8368 8378 8405
8339 8357 8369 8379 8408
8343 8358 8370 8380 8409
8346 8359 8371 8384 8410

 

05. април 2021

7926 8280 8302 8325 8341
8173 8281 8304 8326 8342
8174 8287 8312 8327 8344
8175 8288 8316 8328 8345
8268 8290 8318 8329 8348
8269 8293 8320 8330 8349
8270 8294 8321 8332 8352
8271 8297 8322 8333 8362
8278 8299 8323 8334 8365
8279 8301 8324 8340  

26. март 2021

7990 8274 8296 8317
8217 8275 8298  
8224 8276 8300  
8248 8277 8303  
8249 8283 8305  
8258 8284 8306  
8260 8285 8309  
8264 8286 8310  
8265 8289 8311  
8272 8291 8313  

 

05. март 2021 

7975 8225 8238 8250 8267
8162 8225 8239 8251 8273
8204 8226 8240 8253  
8205 8227 8241 8254  
8215 8228 8242 8256  
8216 8229 8243 8257  
8219 8230 8244 8259  
8220 8232 8245 8261  
8222 8233 8246 8262  
8223 8237 8247 8263  

01. март 2021

7593 8123 8150 8164 8178 8188 8198 8213
7845 8124 8151 8166 8179 8189 8201 8214
8023 8135 8152 8167 8180 8190 8202 8218
8057 8136 8153 8168 8181 8191 8203 8221
8062 8138 8155 8169 8182 8192 8206 8326
8083 8139 8156 8170 8183 8193 8208  
8107 8143 8157 8171 8184 8194 8209  
8108 8145 8158 8172 8185 8195 8210  
8109 8146 8161 8176 8186 8196 8211  
8116 8147 8163 8177 8187 8197 8212  

04. фебруар 2021.

8043 8102 8117 8130 8148
8044 8103 8118 8131 8149
8047 8104 8119 8132 8154
8087 8105 8120 8133 8159
8096 8106 8121 8134 8160
8097 8110 8122 8137 8165
8098 8111 8126 8140  
8099 8112 8127 8141  
8100 8113 8128 8142  
8101 8115 8129 8144  

25. јануар 2021.

8020 8072 8082 8095
8034 8073 8084  
8038 8074 8085  
8040 8075 8086  
8056 8076 8088  
8063 8077 8089  
8064 8078 8090  
8069 8079 8091  
8070 8080 8092  
8071 8081 8093  

08. јануар 2021.

7453 8011 8032 8048 8066
7864 8021 8033 8049 8067
7930 8022 8035 8050 8068
7946 8024 8036 8051  
8000 8026 8037 8055  
8001 8027 8039 8058  
8002 8028 8041 8059  
8004 8029 8042 8060  
8005 8030 8045 8061  
8009 8031 8046 8065  

05. јануар 2021.

7888 7971 7984 7995 8014
7891 7972 7985 7996 8015
7907 7973 7986 7997 8016
7945 7974 7987 7998 8017
7959 7977 7988 7999 8018
7966 7978 7989 8003 8019
7967 7979 7991 8006 8025
7968 7980 7992 8008  
7969 7982 7993 8010  
7970 7983 7994 8013  

14. децембар 2020

7173 7920 7944 7956 7981
7698 7922 7947 7957  
7713 7929 7948 7958  
7796 7932 7949 7960  
7861 7938 7950 7961  
7872 7939 7951 7962  
7873 7940 7952 7963  
7879 7941 7953 7964  
7880 7942 7954 7965  
7901 7943 7955 7976  

 

01. децембар 2020

7710 7858 7882 7895 7906 7917 7934
7821 7859 7884 7896 7908 7918 7935
7837 7860 7885 7897 7909 7919 7936
7838 7862 7886 7898 7910 7921 7937
7839 7863 7887 7899 7911 7923  
7848 7865 7889 7900 7912 7924  
7851 7868 7890 7902 7913 7927  
7853 7875 7892 7903 7914 7928  
7855 7877 7893 7904 7915 7931  
7857 7878 7894 7905 7916 7933  

13. новембар 2020

7529 7822 7841 7874
7747 7823 7842 7876
7755 7824 7846 7881
7783 7825 7849 7883
7784 7826 7852  
7788 7829 7854  
7792 7832 7856  
7802 7833 7869  
7808 7834 7870  
7819 7840 7871  

09. новембар 2020

7398 7667 7743 7761 7771 7781 7795 7807 7820 7850
7437 7677 7746 7762 7772 7782 7797 7809 7827  
7473 7695 7748 7763 7773 7785 7798 7810 7828  
7474 7701 7750 7764 7774 7786 7799 7811 7830  
7611 7725 7751 7765 7775 7787 7800 7812 7831  
7612 7734 7756 7766 7776 7789 7801 7814 7835  
7613 7736 7757 7767 7777 7790 7803 7815 7836  
7653 7739 7758 7768 7778 7791 7804 7816 7843  
7662 7740 7759 7769 7779 7793 7805 7817 7844  
7663 7741 7760 7770 7780 7794 7806 7818 7847  

 

21. октобар 2020

6538 7684 7708 7720 7731 7752
7534 7687 7709 7721 7732 7753
7589 7688 7711 7722 7733 7754
7590 7689 7712 7723 7735  
7596 7690 7714 7724 7737  
7634 7692 7715 7726 7738  
7651 7697 7716 7727 7742  
7681 7704 7717 7728 7744  
7682 7706 7718 7729 7745  
7683 7707 7719 7730 7749  

08. октобар 2020

7395 7649 7670 7685 7705
7396 7650 7671 7686  
7463 7654 7672 7691  
7492 7655 7673 7693  
7607 7656 7674 7694  
7620 7660 7675 7696  
7637 7664 7676 7699  
7644 7665 7678 7700  
7646 7666 7679 7702  
7647 7668 7680 7703  

29. септембар 2020

7135 7549 7582 7599 7613 7624 7635 7652
7242 7554 7583 7600 7614 7625 7636 7654
7457 7555 7586 7601 7615 7626 7638 7655
7507 7559 7587 7603 7616 7627 7639 7657
7527 7567 7591 7604 7617 7628 7640 7658
7530 7568 7592 7605 7618 7629 7641 7659
7538 7570 7594 7606 7619 7630 7642 7661
7539 7572 7595 7608 7621 7631 7643 7669
7540 7574 7597 7609 7622 7632 7645 7672
7544 7575 7598 7610 7623 7633 7648  

 

14. септембар 2020

7088 7514 7533 7573
7132 7515 7536 7576
7239 7519 7548 7577
7373 7520 7561 7578
7377 7521 7562 7579
7378 7522 7563 7580
7379 7524 7564 7581
7495 7525 7566 7584
7496 7531 7569 7585
7498 7532 7571 7588

09. септембар 2020

7250 7475 7490 7505 7518 7547
7344 7476 7491 7506 7523 7550
7351 7477 7494 7508 7526 7551
7360 7478 7497 7509 7528 7552
7449 7479 7499 7510 7535 7553
7456 7480 7500 7511 7537 7556
7465 7481 7501 7512 7541 7557
7468 7486 7502 7513 7542 7558
7469 7487 7503 7516 7543 7565
7470 7488 7504 7517 7545  

 

27. август 2020

7197 7403 7444 7461 7485
7211 7429 7445 7462 7489
7320 7430 7446 7464 7493
7321 7432 7447 7466  
7364 7433 7448 7467  
7369 7436 7451 7471  
7370 7438 7454 7472  
7383 7439 7456 7482  
7390 7441 7459 7483  
7402 7443 7460 7484  

 

18. август 2020

7217 7400 7416 7431
7298 7401 7417 7434
7303 7404 7418 7435
7328 7405 7420 7440
7366 7406 7421 7442
7375 7409 7423 7450
7387 7410 7424 7452
7395 7411 7426 7455
7397 7412 7427 7458
7399 7414 7428  

11. август 2020

7204 7335 7384 7407
7283 7337 7385 7408
7290 7347 7386 7413
7310 7356 7388 7415
7311 7361 7389 7419
7312 7362 7391 7422
7329 7365 7392 7425
7330 7381 7393 7439
7334 7382 7394  

07. август 2020

7160 7248 7275 7308 7336 7353 7372
7161 7251 7276 7309 7338 7354 7374
7175 7256 7288 7313 7339 7355 7376
7232 7257 7291 7315 7340 7357 7380
7233 7260 7295 7316 7342 7358  
7238 7262 7299 7322 7343 7359  
7240 7263 7301 7323 7345 7363  
7241 7265 7302 7331 7348 7367  
7244 7273 7305 7332 7350 7368  
7247 7274 7307 7333 7352 7371  

23 јул 2020

6667 7177 7203 7220 7252 7269 7284 7300
7119 7179 7206 7221 7253 7270 7285 7304
7138 7180 7207 7222 7254 7271 7286 7306
7151 7181 7208 7228 7255 7272 7287 7314
7158 7183 7210 7229 7258 7277 7289 7317
7159 7183 7212 7235 7259 7279 7292 7318
7163 7188 7214 7236 7261 7280 7293 7319
7164 7192 7216 7237 7264 7280 7294 7325
7167 7201 7218 7243 7267 7281 7296 7326
7176 7202 7219 7249 7268 7282 7297 7327

 

09 јул 2020

6938 7143 7157 7186 7199 7230
7126 7144 7162 7187 7200 7231
7127 7145 7165 7189 7205 7234
7129 7146 7166 7189 7213 7245
7130 7148 7168 7190 7215 7246
7134 7149 7169 7191 7223  
7136 7150 7170 7193 7224  
7139 7154 7171 7194 7225  
7141 7155 7172 7195 7226  
7142 7156 7182 7198 7227  

04 јун 2020

7071
7073
7078
7082
7083
7087
7090
7104
7105
7112
7113
7114
7115

22 мај 2020

7057
7070
7100
7102

 

15 мај 2020

6476 6947 6988 7021 7053 7091
6697 6949 6989 7023 7054 7092
6789 6954 6991 7024 7055 7093
6801 6957 6997 7030 7056 7094
6864 6959 6999 7031 7058 7095
6867 6960 7001 7032 7059 7096
6877 6961 7002 7033 7062 7101
6909 6962 7003 7035 7063 7103
6911 6963 7004 7037 7064 7106
6913 6964 7005 7038 7066 7107
6914 6965 7006 7040 7067 7109
6919 6966 7008 7041 7068 7111
6921 6967 7009 7042 7069  
6928 6968 7010 7043 7072  
6929 6969 7013 7044 7077  
6934 6973 7014 7046 7080  
6935 6974 7016 7047 7084  
6937 6980 7017 7049 7085  
6943 6984 7018 7050 7086  
6946 6987 7020 7051 7089  

 

11 мај 2020

6727 6853 6893 6920 6941 6972 6990 7015 7048 7098
6728 6868 6898 6925 6944 6975 6992 7019 7052 7099
6729 6871 6900 6926 6945 6976 6993 7022 7060 7110
6737 6876 6901 6927 6948 6977 6994 7025 7061 7116
6750 6883 6902 6930 6951 6978 6995 7026 7065 7117
6837 6888 6908 6931 6956 6979 6995 7027 7074  
6840 6889 6912 6932 6956 6981 6996 7028 7075  
6842 6890 6916 6933 6958 6982 6998 7029 7076  
6847 6891 6916 6936 6970 6983 7011 7034 7081  
6847 6892 6917 6940 6971 6990 7015 7045 7097  

02. март 2020

6475 6835 6859 6880 6922
6700 6836 6860 6887 6923
6757 6841 6861 6894 6924
6758 6842 6863 6897 6930
6775 6846 6869 6899 6942
6793 6848 6870 6905 6950
6809 6849 6871 6907 6952
6827 6850 6872 6910 6955
6832 6855 6874 6912  
6833 6858 6875 6918  

20. фебруар 2020

6706 6803 6830 6865
6745 6804 6834 6866
6760 6808 6843 6881
6763 6811 6844 6884
6764 6812 6851 6886
6772 6823 6852 6896
6776 6825 6853  
6784 6826 6854  
6785 6828 6856  
6797 6829 6862  

 

13. фебруар 2020

6669 6779 6795 6814 6831
6701 6780 6798 6815 6845
6742 6781 6799 6816  
6744 6782 6800 6817  
6752 6783 6802 6818  
6765 6787 6805 6819  
6766 6788 6806 6820  
6768 6790 6807 6821  
6773 6792 6810 6822  
6774 6794 6813 6824  

05. фебруар 2020

5953 6702 6724 6736 6751 6770
6470 6707 6725 6737 6753 6771
6595 6708 6727 6738 6754 6777
6641 6709 6728 6739 6755 6778
6650 6713 6729 6741 6756 6791
6654 6714 6730 6743 6759 6796
6666 6717 6731 6746 6761  
6673 6718 6732 6747 6762  
6687 6720 6734 6748 6767  
6695 6721 6735 6749 6769  

 

21. јануар 2020

6089 6608 6639 6660 6675 6686 6703 6723
6457 6614 6640 6661 6676 6688 6704 6726
6474 6616 6642 6662 6677 6689 6705 6733
6481 6627 6643 6663 6678 6690 6710  
6512 6629 6645 6664 6679 6691 6711  
6566 6630 6646 6665 6680 6693 6712  
6574 6632 6647 6668 6681 6694 6715  
6575 6633 6657 6671 6682 6696 6716  
6598 6634 6658 6672 6683 6698 6719  
6600 6638 6659 6674 6684 6699 6722  

 

 

 

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари