| |     latinica | english  
Насловна
Путне исправе

За време боравка у иностранству, путна исправа служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству Републике Србије. Путну исправу може да користи само лице на чије име је издата.

Молимо да путне исправе за време боравка у иностранству чувате. У случају губитка или оштећења обратите се најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

 

ИЗДАВАЊЕ БИОМЕТРИЈСКОГ ПАСОША

НЕСТАНАК ПАСОША

ИЗДАВАЊЕ ПУТНОГ ЛИСТА ЗА ПОВРАТАК У СРБИЈУ

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

УРУЧЕЊЕ ПАСОША

 

 

ИЗДАВАЊЕ БИОМЕТРИЈСКОГ ПАСОША

 

Захтев за биометријски пасош се подноси лично, доласком у Генерални конзулат. Подношење захтева и узимање биометријских података (фотографисање, узимање отисака прстију) траје до 30 минута. Неопходно је заказати термин за подношење захтева за издавање пасоша на телефон 312 670-6707, локал 108.


Неопходна документа за издавање биометријског пасоша:

 

 1. Документ за идентификацију издат од стране надлежног органа Републике Србије: биометријски пасош, плави пасош СРЈ, лична карта или возачка дозвола. Уколико подносилац захтева не поседује ниједан од наведених докумената издат од стране надлежног органа у Републици Србији, неопходно је поднети важећи амерички идентификациони документ (пасош, возачка дозвола, зелена карта).
 2. Оригинално уверење о држављанству Републике Србије, не старије од годину дана, само приликом издавања првог биометријског пасоша.
 3. Оригинални извод из матичне књиге рођених  издат у Републици Србији, само приликом издавања првог биометријског пасоша. Код сваког наредног биометријског пасоша, извод је потребан једино ако је дошло до промене личних података.

Приликом подношења зхатева за издавање првог биометријског пасоша документа под тачком 2 и 3 (уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених) прибавиће надлежан орган за издавање пасоша уз сагласност подносиоца захтева. У ту сврху се потписује одговарајућа изјава приликом подношења захтева. Према Закону, рок за прибављање докумената по службеној дужности је 15 дана.

Подносиоци захтева, без обзира на законску обавезу прибављања докумената службеним путем, могу самостално да прибаве документа под тачком 2 и 3 и исте поднесу на увид приликом подношења захтева за издавање пасоша.  

Дете, без обзира на старост, добија властити пасош и не може се уписати у пасош родитеља. За малолетна лица до 18 година, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља или писана сагласност родитеља који није присутан. Изјаву можете погледати овде. Изјава о сагласности другог родитеља је неопходна и када је један родитељ страни држављанин, погледајте овде. Потпис родитеља на изјави треба да буде оверен од стране Notary Public а потом оверен штамбиљем Apostille у канцеларији Secretary of the State - Office for Authentication of Documents. Приликом подношења захтева за малолетно дете, родитељи морају да се идентификују документом као што су важећи српски пасош или лична карта.

Конзуларна такса у износу од 76  долара се може платити искључиво у готовини или Money Order-ом.

Законски рок за решавање захтева за пасош, поднет у иностранству, је два месеца. Пасоши се израђују у Републици Србији. Пасош се преузима лично, доласком у Генерални конзулат пошто се претходно добије обавештење да је биометријски пасош достављен Генералном конзулату ради уручења.

Пасош може бити уручен и лицу које подносилац захтева овласти. У том случају овлашћено лице је потребно да донесе следеће:

 • овлашћење (овлашћење мора да буде написано на српском језику и оверено испред нотара. Узорак овлашћења можете погледати овде)
 • пасош подносиоца захтева (ради поништења)
 • важећи пасош овлашћеног лица.

Држављани Србије који бораве у удаљеним државама и далеким дестинацијама у односу на Чикаго не морају да поново долазе у Чикаго ради преузимања пасоша. Приликом подношења захтева може се овластити Генерални конзулат да се нови пасош достави поштом а у ту сврху ће подносилац захтева обезбедити коверту са плаћеном поштарином. Достављање пасоша путем поште се врши на одговорност подносиоца захтева.

Генерални конзулат није у могућности да прими захтеве за биометријски пасош за следећа лица:

 • децу рођену у САД док се не изврши пријава рођења, односно не упишу у матичу књигу рођених у Републици Србији.
 • која закључе брак у САД и промене презиме, док наведена промена презимена није извршена и у матичним књигама венчаних у Републици Србији  кликни.НЕСТАНАК ПАСОША
                             
У случају губитка или  крађе биометријског пасоша Републике Србије, неопходно је пријавити нестанак пасоша америчкој полицији и о томе добити потврду/извештај. Након тога се у Генералном конзулату Републике Србије у Чикагу може покренути процедура за проглашавање несталог пасоша неважећим и поднети лично захтев за издавање новог пасоша или путног листа за повратак у Републику Србију.

I  За издавање новог пасоша неопходно је приложити следећа документа:

 1. Документ за идентификацију (важећа лична карта или возачка дозвола Републике Србије). Амерички идентификациони документ се прихвата уколико подносилац захтева нема идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије.
 2. Извештај полиције о нестанку пасоша
 3. Попуњена и потписана изјава о нестанку пасоша (МS Word или PDF формат)
 4. Копија уплатинице као доказ о плаћеној такси за оглашавање пасоша неважећим на рачун ЈП „Слжбени гласник Р Србије“ у износу од 39,00 долара. Упутство за уплату можете погледати овде.
 5. Укупна конзуларна такса за решење о проглашењу пасоша неважећим (36,00 долара) и издавање новог пасоша (76,00 долара) у износу од 112,00 долара може се платити искључиво у готовини или Money Order-ом.

II   За издавање путног листа неопходно је  приложити следећа документа:

 1. Документ за идентификацију (важећа лична карта или возачка дозвола Републике Србије). Амерички идентификациони документ се прихвата уколико подносилац захтева нема идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије. У том случају неопходно је приложити уверење о држављанству Републике Србије или потписати изјаву да Генерални конзулат службеним путем прибави податак о држављанству Републике Србије неопходан за поступак одлучивања (MS Word или PDF формат). Ако се изјава не потписује у Генералном конзулату, неопходно је исту потписати пред нотаром.
 2. Извештај полиције о нестанку пасоша
 3. Попуњена и потписана изјава о нестанку пасоша (МS Word или PDF формат)
 4. Две фотографије величине 3,5 x 4,5 цм које верно одражавају лик (снимљене спреда – не из профила или полупрофила, без капе и мараме)
 5. Читко попуњен захтев за издавање путног листа, потписан на обе странице (потпис треба да буде оверен од стране Notary Public  уколико се захтев шаље поштом
 6. Конзуларна такса у износу од 63 долара се може платити искључиво у готовини или Money Order-ом
 7. Уколико се захтев пошаље поштом обавезно је приложити повратни коверат са плаћеном поштарином.

За малолетна лица до 18 година, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља или писана сагласност родитеља који није присутан. Уколико се захтев шаље поштом, исти треба да буде потписан пред нотаром од стране оба родитеља.

Генерални конзулат препоручује да се пре куповине авионске карте за повратак у Србију, претходно провери да ли је потребна транзитна виза за земљу преко које ће носилац путног листа Р.Србије путовати за Србију. Наведно можете проверити овде.

 


ИЗДАВАЊЕ ПУТНОГ ЛИСТА ЗА ПОВРАТАК СРБИЈУ

Путни лист је путна исправа која служи само за повратак у Републику Србију и важи месец дана од дана издавања. Издаје се лицима која су пријавила нестанак пасоша или у другим случејевима прописаним Законом.

Захтев за издавање путног листа се мора поднети лично, доласком у Генерални Конзулат Републике Србије у Чикагу или путем поште.

Неопходно је приложити следећа документа:

 1. Документ за идентификацију (важећа лична карта или возачка дозвола Републике Србије). Амерички идентификациони документ се прихвата уколико подносилац захтева нема идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије. У том случају неопходно је приложити уверење о држављанству Републике Србије или потписати изјаву да Генерални конзулат службеним путем прибави податак о држављанству Републике Србије неопходан за поступак одлучивања (MS Word или PDF формат). Ако се изјава не потписује у Генералном конзулату, неопходно је исту потписати пред нотаром.
 2. Две фотографије величине 3,5 x 4,5 цм које верно одражавају лик (снимљене спреда – не из профила или полупрофила, без капе и мараме)
 3. Читко попуњен захтев за издавање путног листа, потписан на обе странице (потпис треба да буде оверен од стране Notary Public уколико се захтев шаље поштом)
 4. Конзуларна такса у износу од 63 долара се може платити искључиво у готовини или Money Order-ом
 5. Уколико се захтев шаље поштом обавезно је приложити повратни коверат са плаћеном поштарином.

За малолетна лица до 18 година, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља или писана сагласност родитеља који није присутан. Уколико се захтев шаље поштом, исти треба да буде потписан пред нотаром од стране оба родитеља.

Генерални конзулат препоручује да се пре куповине авионске карте за повратак у Србију, претходно провери да ли је потребна транзитна виза за земљу преко које ће носилац путног листа Р.Србије путовати за Србију. Наведено можете проверити овде.

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.

 

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

 

Питање: Да ли приликом подношења захтева за пасош треба да поднесем извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству Републике Србије?
Одговор Генералног конзулата: У складу са одредбама новог Закона о управном поступку, које су ступиле на снагу 8.јуна 2016.године, није више обавезно да се уз захтев за издавање пасоша подноси извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Податке из наведених докумената је у обавези да прибави надлежни орган за издавање пасоша уз вашу сагласност. Изјаву о сагласности за прибављање података службеним путем ћете потписати у Генералном конзулату приликом подношења захтева за пасош.

Питање: Да ли постоји рок за прибављање података службеним путем и да ли ће се то одразити на време за које ћу добити пасош? 
Одговор Генералног конзулата: Законски рок за прибаваљање података неопходних за решавање захтева за пасош службеним путем је 15 дана. Морате рачунати да ће се за то или краће време продужити процес решавања вашег захтева за пасош.    

Питање: Да ли се наплаћује додатна такса за прибављање неопходних података службеним путем приликом подношења захтева за пасош?
Одговор Генералног конзулата: Додатна конзуларна такса се не наплаћује за прибављање неопходних података службеним путем. Органи државне управе су дужни да размењују податке из службених евиденција и у ту сврху се не наплаћује такса. Приликом подношења захтева за пасош је потребно платити само прописану конзуларну таксу за издавање пасоша.

Питање: Већ сам прибавио извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Да ли наведена документа могу да поднесем уз захтев за издавање пасоша?
Одговор Генералног конзулата: Ствар је вашег избора да ли приликом подношења захтева за пасош желите да поднесте на увид наведена документа.  Уколико их већ поседујете, препоручујемо да их донесте јер ћете на тај начин скратити процес решавања вашег захтева за време које би било потребно да се неопхони подаци прибаве службеним путем.

Питање: Већ поседујем биометријски пасош. Интересује ме шта ми је потребно од докумената да би добио нови пасош.
Одговор Генералног конзулата: С обзиром да већ поседујете биометријски пасош приликом подношења захтева за издавање новог пасоша потребно је да донесете на увид пасош који већ поседујете и платите прописану конзуларну таксу.

Питање: Пошто сам двојни држављанин не поседујем пасош Републике Србије али имам важећу биометријску личну карту Републике Србије. Интересује ме шта ми је потребно од докумената да би поднео захтев за пасош Републике Србије.
Одговор Генералног конзулата: С обзиром да већ поседујете биометријску личну карту Републике Србије приликом подношења захтева за издавање пасоша потребно је да донесете на увид наведену личну карту и платите прописану конзуларну таксу.

Питање: Не поседујем ни један важећи идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије. Да ли је могуће поднети захтев за издавање пасоша на основу важећег америчког идентификационог документа?
Одговор Генералног конзулата: С обзиром да не поседујете ниједан важећи идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије (пасош, лична карта, возачка дозвола) ваш идентитет се може утврдити на основу важећег америчког документа као што су пасош, возачка дозвола, зелена карта. Истовремено било би од користи да са собом понесете старе документе издате у Србији, попут плавог пасоша СРЈ и друге због података које исти садрже.

Питање: У Америку сам дошао пре неколико деценија у време бивше Југославије. Интересује ме да ли и на који начин могу да добијем српски пасош?
Одговор Генералног конзулата: Пасош Републике Србије може добити сваки држављанин Републике Србије, једино уколико не постоје законом предвиђене сметње. Уколико поуздано знате да сте држављанин Републике Србије захтев за пасош можете поднети у Генералном конзулату. Уколико нисте сигурни да сте држављанин Републике Србије сугеришемо вам да контактирате Генерални конзулат који ће вам помоћи или упутити на начин на који се може утврдити чињеница држављанства.      

Питање: У мојим документима нема ЈМБГ (јединствени матични број грађанина). Да ли то може бити препрека да поднесем захтев за издавање пасоша?
Одговор Генералног конзулата: Захтев за пасош можете поднети и без ЈМБГ. Уколико се у поступку решавања захтева утврди да заиста немате ЈМБГ, исти ће вам бити одређен и уписан у нови пасош.

Питање: Поседујем плави пасош СР Југославије на којем пише да важи до 15.августа 2021. Интересује ме да ли са тим пасошем могу да путујем?
Одговор Генералног конзулата: Са наведеним пасошем не можете да путујете без обзира на датум важења који је уписан у пасошу. Тзв. плави пасоши су престали да важе 31.децембра 2011.године. Саветујемо вам да поднесeте захтев за издавање новог биометријског пасоша.

Питање: С обзиром да боравим у Калифорнији молим да ме обавестите где у САД могу да поднесем захтев за биометријски пасош?
Одговор Генералног конзулата: Захтев за биометријски пасош се може поднети у било ком од три дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије у САД. То су: Амбасада у Вашингтону и генерални конзулати у Њујорку и Чикагу. За остале конзуларне услуге неопходно је да се обратите надлежном представништву у складу са јурисдикцијом.

Питање: С обзиром да боравим у Аризони да ли постоји неки други начин да се поднесе захтев за биометријски пасош осим личног доласка?
Одговор Генералног конзулата: Захтев за пасош мора да се поднесе лично јер се приликом подношења захтева преузимају биометријски подаци (отисци прстију, дигитални потпис, дигитална фотографија).

Питање: Боравим у САД дуги низ година и интересује ме на који начин могу да прибавим извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству из Србије?
Одговор Генералног конзулата: Документа се могу прибавити на један од следећих начина:
- лично, уколико путујете у Србију;
- преко рођака или пријатеља који би требало да контактирају надлежног матичара и провере да ли у ваше име могу да подигну документа. У неким општинама документа се могу наручити из Србије и путем поште или online;
- преко Генералног Конзулата – погледајте на сајту: Остале конзуларне услуге / Прибављање докумената из Србије;
- преко неколико портала из Србије, преко којих документа можете наручити online -    http://www.euprava.gov.rs/eusluge, www.dijasporanis.com, www.myidea.rs

Питање: На сајту сам прочитао да је потребно да приложим извод из матичне књиге рођених издат од органа Републике Србије. С обзиром да сам рођен у Хрватској да ли прихватате хрватски извод из матичне књиге рођених?
Одговор Генералног конзулата: Приликом подношења захтева за пасош се не може поднети извод из матичне књиге рођених издат од надлежних органа бивших југословенских република. Потребно је поднети извод издат од стране надлежног органа Републике Србије. 

Питање: Да ли је неопходно да долазим у Чикаго ради преузимања биометријског пасоша?
Одговор Генералног конзулата: Неопходно је да дођете у Чикаго да лично преузимете пасош. Постоји законска могућност да дате овлашћење лицу које у ваше име може да преузме пасош. То је регулисано чланом 32 Закона о путним исправама, који гласи: “Путну исправу преузеће лично подносилац захтева, односно, законски заступник или лице које он овласти“.  

Питање: Да ли постоји одређено време у које се може преузети биометријски пасош?
Одговор Генералног конзулата: Биометријски пасоши се уручују сваког радног дана од 10,00 до 13,00 часова. Напомињемо да Генерални конзулат не прима странке у дане српских и америчких празника. Информацију о празницима када је Генерални конзулат затворен можете наћи на насловној страни овог сајта.

Питање: Захтев за биометријски пасош сам поднео у Амбасади у Вашингтону. Да ли нови пасош могу да подигнем у Генералном конзулату Србије у Чикагу?
Одговор Генералног конзулата: Пасош можете да преузмете једино у представништву у коме сте и поднели захтев. С обзиром да сте поднели захтев у Вашингтону, пасош се може преузети искључиво у Вашингтону.

Питање: Захтев за биометријски пасош сам поднео у Генералном конзулату у Чикагу. Путујем у Србију па ме интересује да ли бих могао тамо да подигнем мој нови пасош?
Одговор Генералног конзулата: С обзиром да сте поднели захтев у Генералном конзулату у Чикагу, пасош се може преузети искључиво у Чикагу.

Питање: Поднео сам захтев за пасош за малолетног сина. Да ли је потребно да њега доводим у Генерални конзулат ради преузимања пасоша?
Одговор Генералног конзулата: Пасош за малолетно дете преузима родитељ који је поднео захтев. Није потребно да сина доводите у Генерални конзулат. Том приликом, неопходно је да понесте ваш пасош, ради идентификације, и пасош вашег сина ради поништења истог.

Питање: Приликом подношења захтева за биометријски пасош да ли ће Генерални конзулат задржати мој садашњи пасош?
Одговор Генералног конзулата: Генерални конзулат не задржава пасош већ вам исти враћа након подношења захтева.

Питање: Приликом преузимања биометријског пасоша да ли ће Генерални конзулат задржати мој садашњи пасош?
Одговор Генералног конзулата: Генерални конзулат не задржава пасош. Исти се поништава и враћа вам се приликом уручења биометријског пасоша.

 

УРУЧЕЊЕ ПАСОША

 

Ово је преглед пристиглих пасоша у Генерални конзулат који су спремни за уручење подносиоцима.  
Уколико се број Вашег захтева налази на доњој листи, то значи да је Ваш пасош испоручен Генералном конзулату и да исти можете преузети. Напомињемо да број Вашег захтева можете наћи у потврди о поднетом захтеву која Вам је издата приликом подношења захтева за пасош.

Приликом преузимања пасоша неопходно је лично присуство лица на чије име гласи пасош. Потребно је донети потврду о поднетом захтеву и постојећи пасош ради поништења.

Пасош за малолетна лица преузима један од родитеља. Уколико је захтев поднео један родитељ уз писану сагласност другог, пасош преузима родитељ који је поднео захтев. Малолетно лице није потребно да буде присутно.  

Подносиоци захтева са удаљених дестинација у САД који су овластили Генерални конзулат да се нови пасош достави поштом, уколико постојећи пасош нису оставили у Генералном конзулату приликом подношења захтева, неопходно је да исти доставе поштом ради поништења. По пријему старог пасоша, Генерални конзулат ће стари пасош поништити и исти доставити са новим у коверти која је обезбеђена током подношења захтева.

За додатна питања у вези са уручењем пасоша, контактирајте Генерални конзулат на info@scgchicago.org или на телефон 312 670 6707.

16. септембар 2019.

4822 5992 6025 6055 6084 6113
5358 5993 6026 6058 6087 6118
5643 5994 6028 6061 6088  
5942 5996 6029 6068 6094  
5943 5999 6032 6069 6097  
5976 6002 6033 6070 6098  
5986 6003 6034 6071 6103  
5988 6015 6035 6073 6106  
5989 6021 6050 6074 6107  
5991 6024 6051 6075 6111  

04. септембар 2019.

5272 5961 5984 6046
5507 5962 5985 6047
5512 5963 5987 6056
5579 5964 6008 6062
5762 5970 6030 6065
5846 5972 6031  
5881 5973 6039  
5891 5974 6042  
5905 5980 6043  
5957 5981 6045  

27. август 2019.

5028 5978 6022
5677 5979 6023
5883 5983  
5884 6001  
5915 6005  
5920 6011  
5924 6012  
5939 6016  
5966 6017  
5977 6018  

20. август 2019.

5336 5803 5872 5930 5941 5958 5995
5488 5831 5886 5931 5944 5959 5997
5489 5834 5909 5932 5945 5960  
5516 5835 5917 5933 5946 5965  
5650 5838 5923 5934 5948 5967  
5664 5840 5925 5935 5949 5968  
5796 5854 5926 5936 5950 5969  
5797 5868 5927 5937 5951 5971  
5798 5869 5928 5938 5955 5975  
5799 5871 5929 5940 5956 5982  

08. август 2019.

5177 5791 5823 5845 5870 5901 5916
5239 5792 5824 5848 5876 5902 5919
5640 5794 5825 5850 5879 5903 5921
5717 5806 5826 5851 5880 5906 5922
5719 5810 5827 5855 5882 5907  
5752 5812 5828 5856 5885 5908  
5757 5815 5830 5861 5890 5910  
5764 5816 5832 5862 5892 5911  
5770 5817 5836 5863 5893 5912  
5774 5820 5837 5864 5894 5913  
5782 5821 5839 5865 5896 5914  

 

02. август 2019.

5327 5552 5553 5555 5570 5572 5573
5580 5584 5588 5589 5591 5593 5597
5598 5600 5614 5617 5621 5624 5627
5628 5629 5631 5636 5637 5641 5644
5645 5646 5651 5652 5654 5655 5658
5659 5661 5663 5665 5674 5681 5685
5692 5694 5695 5700 5703 5709 5710
5715 5727 5728 5730 5734 5738 5739
5742 5744 5747 5748 5749 5750 5754
5755 5759 5761 5763 5765 5769 5779
5786 5805 5807 5813 5829 5849 5858
5859 5867 5873 5874 5875 5877 5887
5888 5895 5900 5904      

 

26. јул 2019.

5312 5532 5560 5689 5785 5819 5843
5426 5541 5567 5701 5787 5822 5844
5525 5542 5575 5718 5795 5833 5852
5527 5543 5576 5723 5801 5841 5853
5531 5551 5619 5736 5809 5842 5860

19. јул 2019.

5079 5422 5487 5623 5732 5775 5790
5120 5431 5514 5626 5741 5776 5793
5295 5452 5524 5656 5743 5777 5800
5328 5453 5526 5678 5745 5778 5802
5332 5475 5557 5686 5746 5780 5804
5356 5477 5583 5687 5760 5781 5808
5402 5478 5592 5688 5766 5783 5811
5403 5480 5605 5699 5767 5784 5814
5404 5481 5615 5726 5768 5788 5818
5415 5484 5616 5731 5771 5789  

08. јул 2019.

5337 5387 5407 5438 5504 5672 5735
5347 5388 5408 5439 5506 5673 5737
5349 5391 5409 5441 5508 5704 5740
5351 5395 5413 5459 5558 5711 5751
5352 5396 5414 5500 5578 5729 5756
5357 5406 5421 5503 5618 5733  

01. јул 2019.

5335 5393 5451 5620 5696 5713 5722
5360 5397 5464 5625 5697 5714 5758
5365 5401 5468 5639 5706 5716  
5368 5427 5505 5668 5708 5720  
5390 5448 5511 5680 5712 5721  

26. јун 2019.

5194 5343 5383 5494 5642 5682 5707
5315 5346 5424 5495 5669 5683 5724
5322 5361 5445 5509 5670 5684  
5325 5370 5446 5544 5671 5691  
5340 5371 5449 5566 5675 5693  
5341 5372 5457 5594 5676 5698  
5342 5382 5486 5595 5679 5702  

14. јун 2019.

4274 5313 5394 5493 5582 5630 5662
4935 5373 5398 5498 5585 5632 5666
4936 5375 5429 5501 5599 5634  
5017 5376 5430 5510 5602 5635  
5307 5378 5435 5548 5606 5647  
5308 5379 5444 5556 5609 5649  
5309 5381 5471 5574 5622 5653  

06. јун 2019.

5152 5292 5323 5538 5568 5586 5607
5262 5296 5472 5539 5569 5601 5608
5264 5300 5482 5562 5581 5604 5613

03. јун 2019.

4812 5289 5350 5450 5536 5561 5603
5102 5329 5364 5502 5540 5587 5610
5281 5344 5423 5534 5545 5596 5611
            5612

28. мај 2019.

4813 5316 5412 5483 5521 5532 5550
5100 5320 5418 5485 5522 5533 5554
5241 5385 5460 5499 5523 5537 5559
5263 5386 5465 5518 5528 5546 5563
5266 5405 5466 5519 5529 5547 5564
5298 5410 5476 5520 5530 5549 5565

22. мај 2019.

4467 5198 5253 5362 5458 5496 5497
5016 5204 5255 5417 5461 5474 5515
5042 5242 5256 5442 5462 5479 5517
5056 5245 5271 5447 5467 5490  
5061 5247 5324 5455 5469 5491  
5084 5248 5359 5456 5470 5492  

13. мај 2019.

4967 5091 5125 5221 5306 5432 5454
5018 5111 5128 5229 5330 5433 5473
5050 5116 5130 5232 5367 5434  
5051 5117 5131 5251 5411 5436  
5052 5121 5136 5258 5419 5437  
5083 5123 5139 5259 5420 5440  
5086 5124 5206 5305 5428 5443  

06. мај 2019.

5070 5096 5132 5236 5303 5355 5377
5072 5097 5167 5240 5338 5366 5380
5082 5101 5222 5294 5348 5369 5384
5095 5105 5226 5299 5353 5374 5392

19. април 2019.

5012 5179 5200 5223 5290 5318 5339
5044 5183 5203 5249 5291 5319 5345
5046 5186 5209 5284 5293 5321 5354
5048 5190 5210 5285 5304 5331 5363
5066 5193 5217 5286 5311 5333  
5067 5199 5218 5288 5317 5334  

15. април 2019.

5006 5035 5071 5168 5260 5276 5297
5009 5036 5098 5171 5261 5277 5301
5021 5038 5140 5172 5267 5278 5302
5030 5039 5144 5176 5268 5279 5310
5031 5043 5163 5246 5269 5280 5314
5032 5045 5165 5252 5274 5282  
5033 5049 5166 5257 5275 5287  

09. април 2019.

5011 5020 5023 5024 5025 5047 5283
5019            

04. април 2019.

4995 5107 5156 5181 5213 5230 5244
4996 5135 5157 5184 5214 5231 5250
4997 5138 5158 5191 5219 5233 5254
5014 5151 5162 5201 5224 5234 5273
5015 5153 5173 5205 5225 5237  
5062 5154 5174 5211 5227 5238  
5094 5155 5175 5212 5228 5243  

27. март 2019.

4833 4975 4992 5126 5160 5187 5215
4951 4977 5029 5129 5161 5189 5220
4955 4978 5057 5134 5164 5192 5235
4958 4980 5077 5143 5169 5195  
4961 4981 5081 5147 5170 5196  
4964 4984 5092 5148 5178 5197  
4966 4985 5093 5149 5180 5202  
4968 4986 5113 5150 5182 5207  
4973 4989 5119 5159 5185 5208  

19. март 2019.

4684 4937 4949 5041 5078 5106 5127
4912 4938 4952 5054 5080 5108 5133
4913 4939 4954 5064 5087 5109 5137
4915 4941 4999 5065 5088 5110 5141
4922 4942 5003 5069 5089 5112 5142
4924 4931 4948 5040 5076 5104 5122
4927 4943 5013 5073 5090 5114 5145
4928 4946 5034 5074 5099 5115 5146
4929 4947 5037 5075 5103 5118  

08. март 2019.

4843 4897 4921 4979 5001 5022 5059
4853 4898 4932 4982 5004 5026 5060
4884 4900 4957 4983 5005 5027 5063
4885 4902 4963 4990 5007 5053 5068
4892 4903 4971 4991 5008 5055  
4896 4906 4972 5000 5010 5058  

26. фебруар 2019.

4862 4894 4920 4956 4969 4976 4993
4889 4899 4934 4960 4970 4987 4994
4890 4918 4945 4965 4974 4988  

 20. фебруар 2019.

4807 4858 4863 4872 4919 4940 4953
4856 4859 4868 4874 4925 4944 4959
4857 4861 4871 4882 4930 4950  

13. фебруар 2019.

4589 4738 4810 4835 4846 4865 4888
4608 4783 4818 4836 4847 4866 4901
4623 4786 4819 4839 4848 4870 4905
4630 4787 4820 4840 4851 4875 4923
4650 4788 4828 4841 4854 4879 4933
4660 4795 4832 4842 4855 4880  
4661 4804 4834 4845 4864 4887


 

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари